Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija

Rekvizīti:

Reģ. datums: 14.07.1992.
Reģ. Nr.: 000308296
Reģ. datums
Komercreģistrā: 07.05.2004. Vienotajs reģ. Nr.: 40003082969
Konts: LV60 UNLA 0001 700467731
Banka: AS SEB UNIBANKA, kods UNLALV2X

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ikgadējo pārskatu verifikācijas nodaļa

 

Mūsu atrāšanās vieta

Rekvizīti